phone: 09121813017 samasanat@ymail.com

گروه صنعتی صاما

دستگاه حکاکی ثابت

نمونه هایی از دستگاه حکاکی ثابت را در ذیل مشاهده میکنید.

برای ارتباط با ما می توانید از یکی از راه های زیر استفاده کنید.